Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling lørdag den 30. marts 2019 kl. 10


Hotel HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart


Program

 

Kl.  9.30 Ankomst og morgenkaffe

 

kl. 10.00 Tandlæge Randi Abrahamsen fortæller om arbejdet i ESH og det Europæiske forskningsprojekt, som skal måle den kliniske effekt af hypnosebehandlingen på forskellige tilstande. ESH har brug for din hjælp til projektet. Har du lyst til at deltage i projektet med nogle af dine patienter/klienter kræver det kun at du registrer symptomer og tidsforbruget af selve hypnosebehandlingen. Patienten/ klienten udfylder 3 spørgeskemaer før og 2 efter behandlingen, samt registrer symptomer nogle gange under forløbet.

 

kl. 11.00 Generalforsamling. Se venligst medfølgende indkaldelse.

 

kl. 12.00 Frokost

 

kl. 13.00-15.00  Læge Jens Jøren Gravesen fortæller om sit arbejde med negativ spontanhypnose.

 

 

 

Af hensyn til frokosten bedes du venligst senest 23. marts 2019 tilmelde dig på mail@harnum.dk eller telefon 27116040   



                               

Generalforsamling fra kl. 11.00



Dagsorden


                     


    Valg af dirigent og referent.

    Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

    Udvalgsberetninger.

    Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer.

    Regnskab forelægges til godkendelse.

    Budget. Vedtagelse af kontingent.

    Valg af formand.

    Valg til bestyrelsen.

    Valg af suppleanter til bestyrelsen.

    Valg af revisorer.

    Eventuelt.


Forslag til vedtægtsændringer


Nuværende tekst: Selskabets medlemmer kan være:   1. Ordinære medlemmer: sundhedspersonale med mindst 3½ års videregående sundhedsuddannelse, offentlig autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed eller Psykolognævnet og medlemskab af relevant faglig organisation.   2. Associerede medlemmer: studerende ved ovennævnte uddannelser fra påbegyndt 2. dels studium.   3. Ekstraordinære medlemmer optaget i selskabet inden vedtægtsændring 18. april 2009.

   

Efter denne optages ikke ekstraordinære medlemmer i selskabet.Begrundelse: opdatering af autorisationsgivende instans.§ 7Selskabet ledes af en formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling af og blandt selskabets ordinære medlemmer. Formanden vælges for 2 år. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne ligeledes for 2 år, idet 3 bestyrelsespladser besættes i ulige år og 3 pladser i lige år. Ved samlet nyvalg til bestyrelsen foretages lodtrækning om, hvilke pladser, der er 1-årige og hvilke, der er 2-årige.

   

   

Foreslås ændret til:

Selskabets medlemmer kan være:   1. Ordinære medlemmer: sundhedspersonale med mindst 3½ års videregående sundhedsuddannelse, offentlig autorisation af Sundhedsstyrelsen og medlemskab af relevant faglig organisation.   2. Associerede medlemmer: studerende ved ovennævnte uddannelser fra påbegyndt 2. dels studium.   3. Ekstraordinære medlemmer optaget i selskabet inden vedtægtsændring 18. april 2009.

Efter denne optages ikke ekstraordinære medlemmer i selskabet.

§3 stk. 1-3

     


Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes repræsentativt m.h.t. fag og geografi. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsens forretningsorden:


Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær, idet formanden vælges direkte af Generalforsamlingen.


1a. Foreningen tegnes af formand og kasserer.


    Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.

    Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden og med mindst 2 ugers frist.

    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.   Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

    Sekretæren fører protokol over møderne.

    Bestyrelsen skal sikre, at selskabets aktiviteter (Generalforsamling, bestyrelsesmøder og uddannelsesaktiviteter) fordeles ligeligt mellem Øst- og Vestdanmark.

    Bestyrelsen er ansvarlig for at udgive medlemsbladet Hypnoterapi og kan i øvrigt nedsætte arbejdsudvalg efter behov.


Bestyrelsens forretningsorden vedtages og kan ændres af Generalforsamlingen.


 


Foreslås ændret til:


Selskabet ledes af en formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling af og blandt selskabets ordinære medlemmer. Formanden vælges for 2 år. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne ligeledes for 2 år, idet 3 bestyrelsespladser besættes i ulige år og 3 pladser i lige år. Ved samlet nyvalg til bestyrelsen foretages lodtrækning om, hvilke pladser, der er 1-årige og hvilke, der er 2-årige.


Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne orienteres om afholdelse af bestyrelsesmøder, har ret til at deltage og ytre sig ved møderne, og suppleanterne har stemmeret ved ordinære bestyrelsesmedlemmers fravær.


Suppleanter indkaldes, når et bestyrelsesmedlem er fratrådt.


Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes repræsentativt m.h.t. fag og geografi. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsens forretningsorden:


    Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær, idet formanden vælges direkte af Generalforsamlingen.


1a. Foreningen tegnes af formand og kasserer.


    Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.

    Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden og med mindst 2 ugers frist.

    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.   Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

    Sekretæren fører protokol over møderne.

    Bestyrelsen skal sikre, at selskabets aktiviteter (Generalforsamling, bestyrelsesmøder og uddannelsesaktiviteter) fordeles ligeligt mellem Øst- og Vestdanmark.

    Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsudvalg efter behov.


 


Bestyrelsens forretningsorden vedtages og kan ændres af Generalforsamlingen.


 


Begrundelse:


Præcisering af valg af suppleanter til bestyrelsen samt disses rettigheder og funktion.


Det er tidligere besluttet, at udgivelse af medlemsbladet Hypnoterapi indstilles. 


 


Stillet af bestyrelsen 2018-19


Anne-Marie Harnum


 

DSKH   formandsberetning 2017-18


Bestyrelsen består pr. 4.3.2017 af kasserer tandlæge Ulf Broch, læge Per Nilsson, læge Nina Henriksen, psykologerne Henning Nielsen og Carina Jørgensen samt fysioterapeut John Odin. Nyvalgte var Per, Nina og John.  Som suppleanter valgtes lægerne Allan Hvolby og Peder Olesgaard.  Som kritiske revisorer valgtes læge Freia Plähn og tandlæge Randi Abrahamsen. Jeg blev valgt som formand for to år.


Selskabet har p.t. 160 medlemmer, heraf 17 pensionister á kr. 250,-


Vi har afholdt tre fysiske bestyrelsesmøder: 19. marts, 28. maj, 5. oktober og 22. februar. Herudover har bestyrelsen haft kontakt via email.

Uddannelsesudvalget, som består af Henning Nielsen, Per Nilsson, Carina Jørgensen og undertegnede har afholdt 3 møder: 26. april, 14. august og 13. november.

John Odin har skabt Selskabets nye hjemmeside, og lagt Selskabet op på FB. 

Nina Henriksen har været redaktør af bladet ”Hypnoterapi”, hvis sidste trykte nummer blev udsendt i maj 2017.  Nina har ydet en stor og meget aktiv indsats for at skabe et godt blad. Men det er dyrt, så bestyrelsen har besluttet, at artikler fremover vil blive lagt på hjemmesiden.


DIPLOMUDDANNELSEN

Endnu et hold har den 1. september 2017 afsluttet den 1 årige Diplomuddannelse i klinisk hypnose, som blev etableret i 2004, denne gang med 10 deltagere.

Et nyt hold med 12 deltagere er startet den 2. marts i år i Middelfart.


KURSER

Carina fra DSKH og Martin fra PSKH har indgået en samarbejdsaftale, som har gjort det muligt at tilbyde kurser til en rimelig pris, da PSKH kan booke lokaler i Psykologforeningens hus i Stockholmsgade og DSKH er momsfritaget.  Samarbejdsaftalen gør det muligt at styrke arbejdet og udbredelsen af den seriøse og etiske anvendelse af hypnose i Danmark, sådan som det åbenbart stadig er nødvendigt. Eventuelt overskud/underskud er blevet delt fifty-fifty.  Den nye formand for PSKH, Mimi Nettelbladt og jeg er interesserede i at fortsætte dette samarbejde.

I samarbejde med PSKH blev der den 22.-23. april af holdt en workshop med den italienske psykolog og præsident for ESH Consuelo Casula om ”The Five Petal Method” med ca. 25. deltagere.

Og 6.-7. oktober blev der afholdt en workshop med psykolog Michael Yapko om ”The Discriminating Therapist” med 39 deltagere.

The European Society of Hypnosis afholdt den 23. – 26. august den 24. hypnosekongres i Manchester med et rekordstort antal deltagere på ca. 3500, heraf 18 fra Danmark. Der var rigtig mange gode og spændende foredrag og workshops.


På kongressen blev vores medlem, tidligere formand tandlæge Randi Abrahamsen indvalgt som bestyrelsesmedlem i ESH.  Næste ESH foregår i Basel i 2020.

The International Society of Hypnosis afholder kongres den 22.- 25. august i år i Montreal, Canada.  Ulf har indvilget i at repræsentere os til møder og være på udkig efter foredragsholdere, der kunne være interessante for os.


Fremtidige kurser:

Der er truffet aftale med læge Patrick McCarthy fra New Zealand (se hjemmesiden) om en 2 dages workshop den 30. april om: angst og depression og den 1. maj om kroniske smerter og IBS (irritabel tyktarm). De, der oplevede ham i Manchester var begejstrede, han skulle efter sigende både være dygtig og morsom. Da vi havde vanskeligheder med at booke et lokale til den sædvanlige fredag-lørdag, besluttede vi at prøve med en mandag-tirsdag, og desuden tilbyde en mulighed for at nøjes med at tilmelde sig den ene dag.  Der er allerede 20 tilmeldte til begge dage og 5 til en dag. Og det er stadig muligt at tilmelde sig.


Forslag til andre kurser:

Amerikanske Tobi Goldfus præsenterede i Manchester en interessant workshop om sit arbejde med unge, der var blevet mobil afhængige. Emnet er aktuelt med den store fokus på brug og misbrug af mobiler i fx skoler.  Og grænseoverskridende adfærd for fx 1000 unge, der risikerer en plettet straffeattest i op til 10 år.  Hun er parat til at komme til København i efteråret 2018, hvis vi vil have hende.


Den italienske professor Camillo Loriedo, som har en kæmpe erfaring i arbejdet med familier, og som har skrevet 300 artikler og 30 bøger om hypnose, er i november 2017 gået på pension og er positivt indstillet over at komme til København i foråret 2019 og dele sine erfaringer med dissociation og familieterapi. Loriedo er tidligere præsident for både ISH og ESH samt det italienske Milton Erickson institut.             

       

Anne-Marie Harnum


Resumé af årsmøde og generalforsamlingen den 17. marts 2018:


Årsmødet indledtes om formiddagen med et foredrag af professor Etzel Cardena fra Lund universitet. Det var meget interessant at høre om hans og andres forskning i hypnotiserbarhed og om fascinerende forsøg med telepati. Etzel Cardena lavede desuden en demostration i ”alert hypnosis”.  Hans power points fra foredraget og en artikel om Alert Hypnosis ligger på hjemmesiden (www.hypnoseselskabet.dk)


Efter frokost fortalte vores bestyrelsesmedlem, fysioterapeut John Odin om forskning og teknikker til præstationsfremme i sport og i andre aktiviteter.  Det var interessant, at det i mange tilfælde også for elite udøvere er vigtigt at få ryddet negative bevidste og ubevidste opfattelser og forestillinger af vejen, før man er i stand til at yde en målrettet og ønsket indsats. Det var også godt for årsmødedeltagerne, at blive udfordret og aktiveret af at skulle forholde sig til løsningen af forskellige cases.


Generealforsamlingen indledtes med en godkendelse af dagsordenen og valget af jordemoder Anette Werner som dirigent, hvorefter formandsberetningen blev indledt med at påpege det alvorlige i, at hypnose er belagt med så mange fordomme og så megen uvidenhed, der gør det muligt, at hypnotisører har frit spil til udnyttelse, som det blev illustreret med et avisklip om en 43 årig hypnotisør, der den 2. marts 2018 ved retten i Glostrup var blevet idømt 3 år og 6 måneders fængsel på voldtægt og overgreb på 10 kvinder.


Se resten af formandsberetningen og referatet af GF andetsteds. Næste år vil GF ifølge vedtægterne finde sted vest for Valby Bakke :)


Anne-Marie Harnum